Home

Begrotingsopmaak 2018

Omzendbrief Begrotingsinstructies Begrotingsopmaak 2018

Pagina | 7 Reeds toewijzen van de kredieten aan bestaande en/of nieuwe artikelen? Teneinde tot een maximale informatieoverdracht te komen, zullen de extra benodigde. Pagina | 5 VABN-ADVIES 2018/10 BETREFFENDE INKOMENSOVERDRACHTEN Recentelijk keurde de Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen een nieuw advies goe 1) is een overzicht van de vermoedelijke uitgaven en inkomsten voor een bepaalde periode. (2) Onder een begroting verstaan we het overzicht van de ve.. Bij de begrotingsopmaak 2018 werden extra eenmalige investeringsmiddelen van 115 miljoen voorzien voor economie en innovatie. En di Begrotingsopmaak 2018. pdf bestand 2018_BO_Middelenbegroting (748 kB) pdf bestand 2018_BO_Uitgavenbegroting (2.31 MB) pdf bestand 2018_BO_Uitgavenbegroting_bijlagen.

Advies . Amendement Programmadecreet Begrotingsopmaak 2018 . Brussel, 30 oktober 2017 . SERV_20171030_Amendementprogrammadecreetbegroting2018_ADV.doc Omzendbrief Begrotingsinstructies Begrotingsopmaak 2018 VR MED.0206/2 Inhoud 1. INHOUDELIJKE EN ALGEMENE AFSPRAKEN ALGEMENE INHOUDELIJKE AFSPRAKEN... 5 ALGEMEEN... 5. Bij de begrotingsopmaak 2018 werden extra eenmalige investeringsmiddelen van 115 miljoen voorzien voor economie en innovatie De Vlaamse Regering besliste bij de begrotingsopmaak 2018 het zorg- en welzijnsaanbod in Vlaanderen met 350 miljoen euro te versterken. Op de ministerraad van vrijdag. Tabel 2: Verschil resultaat entiteit I met resultaat begrotingsopmaak 2018 Rekening houdend met de hier gehanteerde ramingen en hypothesen geeft de actualisatie va

Omzendbrief Begrotingsinstructies Begrotingsopmaak 201

Begroting - 25 definities - Encycl

BEGROTING - Gaat de regering verder op haar asociale pad voor de begrotingsopmaak 2018? Dan is ze eigenhandig verantwoordelijk voor de afbraak van onze.. Ook voor 2018 werd creatief met de farmacijfers gejongleerd, De expliciete weg lijkt te zijn afgeblokt bij de begrotingsopmaak 2018 De regering zal met deze cijfers aan de slag gaan om de begrotingsopmaak voor 2018 voor te bereiden, aldus Van Overtveldt 25 oktober 2018 Vlaamse Onderwijsraad Koning Albert II-laan 37 BE-1030 Brussel T +32 2 219 42 99 www.vlor.be info@vlor.be Advies programmadecreet bi

VR DOC.1038/8 BIJLAGEN BIJ HET UITGAVENDECREET BEGROTINGSOPMAAK 2018 INHOUD Blz. I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Extern. Hoe hoog zal de inflatie zijn in 2018? Zullen de loonkosten voor de Belgische bedrijven stijgen of dalen? Wat met de prijzen van energie, grondstoffen en staal? Mogen. Gaat de regering verder op dit asociale pad voor de begrotingsopmaak 2018? Dan is ze eigenhandig verantwoordelijk voor de afbraak va... Een nieuwssite die

ERKENDE KREDIETMAATSCHAPPIJEN Begrotingsopmaak 2018 (in duizend euro) ESRcode Omschrijving is ) j N ) is N T n 14) 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 3. Opmerkingen Rekenhof begroting 2018 - Hof bevestigt groei, wel bemoedigend nieuws in het rapport van het Rekenhof over de begrotingsopmaak voor 2018 Daarbovenop verkreeg Weyts bij de begrotingsopmaak voor 2018 3 miljoen euro extra voor de oprichting van een inspectieteam dat specifiek toezicht zal houden op de. 1. Raamakkoord tussen de Vlaamse Regering en de representatieve vakorganisaties (23 november 2012) Bij de begrotingsopmaak 2013 besliste de Vlaamse Regering dat de. Het Rekenhof heeft zijn rapport over de begrotingsopmaak voor 2018 voorgesteld. Een van de meest in het oog springende passages gaat over de hervorming van de.

 1. De Vlaamse Regering zal ook in 2018 het zorg- en welzijnsaanbod verder versterken. Bij de begrotingsopmaak van 2018 krijgt het beleidsdomein Welzijn,..
 2. 2018-04-05 00:00:00De Vlaamse Regering besliste bij de begrotingsopmaak 2018 het zorg- en welzijnsaanbod in Vlaanderen met 350 miljoen euro te versterken. Op de.
 3. Welke inspanningen zijn nodig bij de begrotingsopmaak 2018? Met de informatie waarover de raad op dit ogenblik beschikt (incl. de begrotingsverwachtingen),.
 4. De regering-Michel beloofde bij haar aantreden de begroting al in 2018 in evenwicht te zullen krijgen. Maar die ambitie werd keer op keer uitgesteld
 5. Hoewel de Vlaamse regering haar begroting 2018 voor het eerst sinds jaren in een gunstig economisch klimaat kan opmaken, Begrotingsopmaak 2018

Begrotingsdocumenten 2018 - fin

Omzendbrief Begrotingsinstructies Begrotingsopmaak 2018 VR MED

Nieuwe Speurgids 2018 nu beschikbaar Departement EW

Federaal begrotingsbeheer. De FOD Beleid en Ondersteuning beheert het proces van de federale begrotingsopmaak en ondersteunt de uitvoering. Informatie over de. - de goedgekeurde meerjarenbegroting 2018 Voor de start van de begrotingsopmaak 2019 wordt uitgegaan van het principe dat onz Deze verhoging zal worden ingeschreven in het ontwerp van programmadecreet naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2018. Bron : www.vlaanderen.be

Ze vreest dat het structurele tekort op de begroting in 2018 niet daalt tot 1,2 en meest betrouwbare cijfers gebruikt op het moment van begrotingsopmaak.. Bij de begrotingsopmaak 2018 werd 716.000 euro ingeschreven voor extra inburgeringstrajecten en extra begeleidingen naar Nederlands ten gevolge van de asielcr Extra Bij deze Vrijuit vind je het programma 2017 - 2018 van de vormingsdienst Comé. tijdens de begrotingsopmaak 2018 en 2019,. begrotingsopmaak 2018 aan het beleidsdomein onderwijs zijn toegekend. 4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN De wijzigingen hebben geen weerslag op de.

Begrotingscontrole zorgt voor extra geld voor zorg en welzij

 1. Vlaanderen doet het met groeiverwachtingen van 1,8% voor zowel 2017 als 2018 relatief goed in vergelijking met de andere deelstaten en de ons omliggende landen
 2. 23 augustus 2018 door luk-- Traditioneel is dit het startschot voor de onderhandelingen over de begrotingsopmaak voor het volgende jaar
 3. De Vlaamse Regering zal ook in 2018 het zorg- en welzijnsaanbod verder versterken. Bij de begrotingsopmaak van 2018 krijgt het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid.
 4. 13 juli 2018: eerste principiële goedkeuring Vlaamse Te indexeren volgens parameters begrotingsopmaak. 17/12/2018 │48 Subsidies voor verplichte activiteite

Op vraag van de regering maakte het Monitoringcomité een update van de budgettaire toestand voor 2017 en 2018 Bij de begrotingsopmaak echter, 2018. Niet iedereen volgde de ramingen van de minister. Zo noemde zijn eigen administratie, de FOD Financiën,.

BEGROTING 2018 Sp.a-Kamerlid Karin Temmerman haalt uit naar minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) naar aanleiding van de opmerkingen van het. In de regeringsverklaring legt de Vlaamse Regering de begrotingsdoelstellingen vast die nagestreefd zullen worden. Daarnaast worden de maatregelen vastgelegd die. Ter info: 2018 is pas het eerste jaar waar men bij de begrotingsopmaak in de buurt komt van de beloofde groeinorm '1' Bij de begrotingsopmaak 2013 besliste de Vlaamse Regering dat de onderwijssector een besparing van 82 miljoen Vakantiegeld 2018. Salarisinfo - Vakantiegeld.

Advies over het programmadecreet bij de begrotingsopmaak 2019 Vlo

Ook in 2018 blijft het Niet dus,investeren in groene energie blijkt sinds dit jaar een dotatie voor de netwerken en extra belasting voor de begrotingsopmaak Verslag Centraal Comité van het Visserijfonds van 24 april 2018 In het kader van de begrotingsherschikking 2019 of de volgende begrotingsopmaak 2020. Op Woensdag 21 Februarie het Malusi Gigaba, Minister van Finansies, Suid-Afrika se Nasionale Begroting vir 2018/2019 in die Parlement ter tafel gelê. PSG het 'n.

pagina 2 van 139 Vlaamse beleidsagenda AI November 2018 begrotingsopmaak 2019 werden de 4 nieuwe beleidsagenda's opgenomen: artificiële intelligentie

Dit artikel begint met de verwijzing naar de tendensen die zijn waargenomen bij de begrotingsopmaak voo 19 juli 2018 door luk omdat in de plenaire Kamer vragen gerezen zijn over inmenging vanuit de regering bij het rapport in de aanloop naar de begrotingsopmaak Nu ging het om een aangekondigd provocerend besluit van de rechtse regering in Italië om een onaanvaardbare begrotingsopmaak in te 2002 tot 2018 stilaan in.

Het Rekenhof komt vrijdagavond met een lijvig rapport over de begrotingsopmaak voor 2018. Daarin staan heel wat opmerkingen over het huiswerk van de. Advies programmadecreet begrotingsopmaak 2019 22 oktober 2018; Advies diverse fiscale bepalingen (zomer 2018) 23 juli 2018 De begrotingsopmaak voor de ziekteverzekering gaat de laatste rechte lijn in. Ten laatste op 8 oktober moet de Algemene Raad - waarin de regering, de sociale partners. Ons het dit dus probeer vereenvoudig in hierdie samevatting van die 2018-begrotingsred

Bijna veertig procent extra budget voor vzw de Rand Ring TV Jouw

eindbeslissers blijven voor de begrotingsopmaak van de hulpverleningszone. Rekening houdend met de gemeenteverkiezingen van oktober 2018, dient de impact van dez Van 7 tot 9 mei 2018 zijn er opnieuw verkiezingen voor de Raad van Bestuur. Ik zal me bij deze verkiezingen opnieuw kandidaat stellen, en zal hierbij een duo vormen.

ABVV - BEGROTING - Gaat de regering verder op haar Faceboo

 1. Vanaf volgend jaar wordt een herhaling van dit scenario onmogelijk omdat de Vlaamse regering bij de begrotingsopmaak voor 2018 heeft afgesproken om Impulseo als een.
 2. De volgende twee jaar kon het hof deze zin copypasten. In 2018 kon ze er niet meer over schrijven: in de begrotingsopmaak waren alle redesigninkomsten geschrapt
 3. ister van Onderwijs, 26 februari 2018
 4. het budget voor 2018, een herhaling van dit scenario onmogelijk omdat de Vlaamse regering bij de begrotingsopmaak voor 2018 heeft afgesproken om Impulseo als een.

Het mes in de gezondheidszorg, maar wie bloedt? - De VoorZorg - Antwerpe

Zij gaat bij de begrotingsopmaak immers uit van merkelijk hogere groeicijfers voor In de eerste jaarhelft van 2018 lag de depreciatie in lijn met die van de. Samen met de begrotingsopmaak voor 2018, worden ook de grote lijnen van het beleid opgesteld. Voor mijn domeinen Jeugd, Kinderopvang, Leefmilieu en Dierenwelzijn valt. Ik moet toegeven dat de begrotingsopmaak niet zo gemakkelijk was. 2018 wordt, naar wij hopen, het jaar dat ons tot een beter gebruik van de auto brengt,. 0 M E -) NAP Vlaanderen IKON & is ondernemen Artikel 2. Tijdsduur en actualisering van het clusterpact Het clusterpact wordt opgemaakt voor een periode van maximaal. De federale overheid en de deelstaten herhalen hun engagement om ten laatste in 2018 hun begrotingen in evenwicht te brengen. Die doelstelling wordt ook.

Regering moet 5 miljard euro besparen voor begroting in evenwicht in 2018

Werkingsmiddelen hoger onderwijs. 2018; 2017; 2016; 2015 en ouder; Resultaten run financieringsmotor over 1 jaar; Regelgeving, extra informatie en contac dinsdag 16 oktober 2018 Staat van genade . Waarde Om zich met het oog op een moeilijke begrotingsopmaak nog wat rijk te kunnen rekenen aan vermeende. 4 13 (2018-2019) - Nr. 2-H Vlaams Parlement BELEIDSDOMEIN H CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA PRESTATIEBEGROTING Bij de begrotingsopmaak 2019 gebeurt er een. In het kader van de begrotingsopmaak voor 2018 werden in het budget van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). 19-04-2018. Begin deze week ontving de administratie de concrete plannen om 15 miljoen euro extra voor de jeugdhulp om te zetten in acties.

In het kader van de begrotingsopmaak voor 2018 werden middelen voorzien in het budget van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). de begrotingsopmaak 2017 werd de Vlaamse regering geconfronteerd met een Zoals hierboven reeds aangegeven zal in 2018 een grote herrekening van de ontvangsten ui Tijdens de begrotingsopmaak in de zomer van 2018 vond de regering echter dat die belastingmaatregel te zeer op de inkomsten van de Schatkist zou drukken

De federale regering heeft een akkoord over de begroting en een resem aan sociaal-economische hervormingen klaar. Rond de klok van half vier in de nacht. KAMER 5e ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE 2017 2018 CHAMBRE 5e SESSION DE LA 54e begrotingsopmaak. Concreet komt dit neer op het . DOC 54 3035001. ONDERZOEK AANPASSING VLAAMSE BEGROTING VOOR 2017 ‐ REKENHOF, MEI 2017 / 2 INHOUD Inleiding 3 1 Macrobudgettaire aspecten Bij de begrotingsopmaak 2018 werden de bruto opcentiemen nog ge- raamd aan de hand van de methode van de getransactionaliseerde kas

2018 en 2,8 % in 2019, wat een iets hoger tempo is dan in de najaarsprognoses 2018 procedurele redenen die verband houden met het tijdstip van de begrotingsopmaak vrijdag 10 augustus 2018. alle deelnemers ook nog zoals de vorige jaren een forecasting-rapport mee dat ze kunnen gebruiken bij hun eigen begrotingsopmaak.. De begrotingsopmaak voor de ziekteverzekering gaat de laatste rechte lijn in De ziekteverzekering heeft tussen 2015-2018 voor 2,1 miljard euro bijgedragen tot de. Bespreking begrotingsopmaak 2018 en meerjarenplanning 5. Rondvraag. VLAAMS- BRABANT . Title: RAADSCOMMISSIE ONDERWIJS EN VORMING - 2 juni 2004 - agendapunten Author Formule 1 - McLaren Video's Formule 1 - Mercedes AMG Petronas Video's Formule 1 - Sauber F1 Team Video'

Drie Soedanezen bekenden dat zij verantwoordelijk zijn voor het ondergraven van de welvaartsstaat en de afbouw van de sociale zekerheid. Mogelijk gingen de drie wel. In deze meerjarenraming wordt de begrotingsopmaak 2016 in meerjarig perspectief geplaatst. Belangrijk om hierbij op te merken, overgangsmechanisme in 2018 U bent verantwoordelijk voor de begrotingsopmaak en -opvolging en voor de meerjarenramingen. U 1. Vereist diploma op 19 maart 2018. begrotingsopmaak 2018 op niet al te lange termijn open gesprekken op te starten met de dochter-vzw's over samenwerkingsakkoorden. Vanuit de Gezinsbond zullen daar de. hulpverleningszones voor 2018 en de bijhorende begrotingswijzigingen. Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter, begrotingsopmaak van de hulpverleningszone Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kunt u bij ons ook terecht voor synoniemen.

populair: